Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacje o Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku

logo-powiat-brzeski.png

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku jest powiatową jednostką organizacyjną powstałą w wyniku reformy administracyjnej państwa z przekształcenia z b. Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie Zarząd Dróg w Brzesku i istnieje od 01.01.1999 r.

ZDP obejmuje swym zakresem działania drogi powiatowe położone na obszarze administracyjnym powiatu brzeskiego tj. na terenie gmin:

6375-herb-borzecin-50.jpg gminabrzesko-small.jpg
 Borzęcin Brzesko
czchow1.png herb-bip.jpg
Czchów Dębno  
100px-pol-gmina-gnojnik-coa-svg.png herb-1.png
Gnojnik  Iwkowa  
herb-szczurowej-3.jpg
Szczurowa

ZDP Brzesko administruje:

– drogami o łącznej długości 264,581 km długości, w tym:
– dróg zamiejskich – 256,461 km,
– dróg miejskich – 8,120 km,
– 31 obiektami mostowymi
– 2 przeprawami promowymi w miejscowościach Wytrzyszczka i Piaski Drużków.

W obecnej strukturze organizacyjnej ZDP łączy funkcje zarządcze i wykonawcze.

Do zarządcy drogi należy w szczególności:

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. Pełnienie funkcji inwestora,
 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 14. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

ZDP zatrudnia osoby na stanowiskach technicznych – inspektorzy nadzoru ds. dróg i mostów, finansowo – księgowych oraz ds. administracyjnych.
W skład struktury organizacyjnej wchodzi również brygada remontowo-interwencyjna wykonująca większość robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz prace zabezpieczające.