Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w BIP lub na stronie ZDP, jest udostępniana na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawca zostaje powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie informacji jest bezpłatne, za wyjątkiem przypadków gdy z udostępnieniem informacji w sposób lub formie wskazanej we wniosku wiążą się dodatkowe koszty. W takiej sytuacji od wnioskodawcy zostanie pobrana opłata w wysokości tych kosztów. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od tych decyzji. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku lub na jego stronie interentowej można wysłać wniosek o udostępnienie informacji publicznej e-mailem na adres zdpbrzesko@onet.pl korzystając z formularza → formularz wniosku. Wniosek można dostarczyć rownież do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku osobiście, wysłać faksem na numer: 14 66 312 21 lub pocztą.

Zarząd Dróg Powiatowych zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych we wskazanej we wniosku formie na podstawie art. 15 ustawy o dostępie do infomacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zgodnie ze stawkami wymienionymi w uchwale nr XXIV/244/2013 Rady Powiatu Brzeskiego (Uchwała → http://bip.malopolska.pl/spbrzesko/Article/get/id,183334.html).